معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در پنج سال گذشته حرکت متفاوتی در کشور باهدف شکستن محاصره اقتصادی آغازشده است، گفت: برای شکستن این محاصره وارد برجام شدیم که در این مسیر همه ما سهم داریم و کسی نمی‌تواند در دولت خود را کنار بکشد.