مدیرعامل صندوق حمایت از بخش کشاورزی بیرجند خبر داد

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بیرجند گفت: عناب و زرشک استان ثبت جهانی شده و از گل این دو محصول نیز عسل تولید می‌شود و اگر زیرساخت‌های لازم صورت بگیرد تا سال 2019 هم عسل عناب و هم عسل زرشک ثبت جهانی خواهد شد.

یکی از مقامات پهلوی گفت: چون سایر مظاهر زندگی مردم بحرین دگرگونی اساسی روی داده است،‌و برای استرداد آن باید با جنگ و اشغال نظامی متوسل شد که این اقدام درجامعه بین‌المللی مطلوب و مقبول نبود (!) و باید وضع موجود را حفظ کرد.