مدیرعامل سازمان آتش نشانی نسیم شهر:

مدیرعامل سازمان آتش نشانی نسیم شهر گفت: با هماهنگی اداره آموزش و پرورش ناحیه دو بهارستان، طرح پیشگیری از حوادث همانند سال گذشته در مدارس نسیم شهر اجرا می شود.