اينكه يك فيلمساز موفق و پيشكسوت در چنين روزگاري تعزيه را الهام‌بخش كارهايش بداند و عنوان كند همواره در آثارش وامدار اين هنر آييني- سنتي ايراني بوده است مسئله‌اي نيست كه بشود ساده از كنار آن گذشت.