شهيد عبدالله اسكندري يكي از شخصيت‌هاي ممتاز و ويژه تاريخ دفاع مقدس و دفاع از حرم است. ايشان به دليل حضوري مستمر در جبهه‌هاي جنگ كوله‌باري از خاطرات را به دوش مي‌كشيد و شهادت مظلومانه‌اش در سوريه ما را متوجه ابعاد شخصيتي ايشان كرد.