عوامل مؤثر در بروز مصیبت و نقش عدالت از دیدگاه آیات و روایات -بخش اول

در این مقاله، عوامل مصیبت با استناد به آیات قرآن و روایات معصومین: بررسی می شود تا روشن گردد که آیا مصیبت از جانب خداوند بوده و با عدالت او ناسازگار است و یا خود انسان نیز در آن نقش دارد.