رئیس شورای اسلامی شهرگلستان:

رئیس شورای اسلامی شهرگلستان گفت: با اتمام پروژه زیرگذر سه راه آدران حجم چشمگیری از ترافیک جاده ساوه که سبب نارضایتی شهروندان می شود، کاسته خواهد شد.