معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان گفت: مسابقات استانی که در سطح بهارستان برگزار می شود، فرصت را برای درخشش جوانان بااستعداد بهارستانی فرهم می آورد.