رئیس اداره بازرسی مدیریت عملکرد و امورحقوقی فرمانداری بهارستان:

رئیس اداره بازرسی مدیریت عملکرد و امورحقوقی فرمانداری بهارستان گفت: عملکرد و راندمان کاری ادارات شهرستان بهارستان به شکل مستمر مورد بررسی و ارزیابی عمومی و تخصصی قرار می گیرد.