مردي سالخورده كه متهم است پسرخوانده و عروسش را به قتل رسانده و سرهايشان را حوالي خيابان شيخ بهايي رها كرده است، با تحقيقات ويژه قضايي بازداشت شد و حادثه را شرح داد.

دولت از مظلوميت تولید برای افزايش نرخ ارز استفاده نکند / خلط مبحثي اين روزها بيان مي‌شود كه «‌سياست ارزي نادرست، صنعت ايران را از بين برده و تثبيت نرخ ارز، سياستي پوپوليستي است كه اقتصاد داخلي را نابود مي‌كند…