شير زنان آباداني قابل ستايش هستند. زناني كه در صحنه دفاع از شهرشان مقاوم بودند و در دوران محاصره يكساله اين شهر، دوشادوش مردان ماندند و ايستادگي كردند.

ملت حالش به هم خورد! سلفي گرفتن نمايندگان خانه ملت با يك زن در حالي كه از سر و كول هم بالا مي‌روند و…

مقام معظم رهبري دوره چهار ساله رياست جمهوري دوازدهم را همانند ساير ادوار گذشته دوره‌اي «زود‌گذر» و از سوي ديگر نيازمند «ابتكارات جديد و توانمندي‌هاي بيش از گذشته» مي‌دانند و تا مادامي كه اين دوره كوتاه توأم با ابتكار و توانمندي نباشد، مطالبات مردمي بدون پاسخ خواهد ماند.