معاون اداری و مالی شهرداری شهرگلستان:

معاون اداری و مالی شهرداری شهرگلستان گفت: مهمترین منبع درآمد شهرداری‌ها پرداخت عوارض و مالیاتی است، که از این بخش نیز در جهت خدمات رسانی به شهروندان استفاده می گردد، و این امر نمایانگر رسالت شهرداری‌ها است.