شهردار شهر‌صالحیه:

شهردار شهر‌صالحیه گفت: با اجرای عملیات آسفالت ریزی پروژه کمربندی اتصال صالحیه به واوان این طرح در آستانه بهره برداری قرار گرفته، و سبب کاهش حجم و بار ترافیکی و اتصال دو شهر همجوار می گردد.