مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان:

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان گفت: جهان در حال حاضر با بحران مصرف مواد مخدر به عنوان یک تهدید جدی مواجه می باشد، به گونه ای که جزو چهار بحران عمده جهانی قرار گرفته است.