حذف تحقيرآميز سجاد مرداني از مسابقات جهاني آب سرد ديگري بر پيکر بي‌رمق تکواندو ايران بود.

وقتي كار مسئولان به‌جاي رسيدگي به امور كشور و حل مشكلات مردم، به سياسي‌كاري و دامن زدن به منازعات سياسي مي‌رسد، چاره‌اي نيست جز آنكه اين ادعاها پاسخ داده شود