رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهارستان:

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهارستان گفت: قشر زحمتكش و خدوم اصناف با برخورداری از روحيه مذهبی و پايبندی به اصول و ارزش های دينی كارنامه و نام درخشانی را از خود بر جای نهاده و همراه با مولفه های ارزشی همچون امانت، انصاف و عدالت بوده اند.