نگاهی تاريخی و تحليلی به نسيم شهر

بهارستانه:نسيم شهر (اكبر آباد سابق) از توابع شهرستان رباط كريم در جنوب غربي استان تهران قرار گرفته و از شرق به شهرستان اسلامشهر و از غرب به شهرستان رباط كريم و از شمال به شهرستان شهريار و آزاد راه تهران ساوه و از جنوب به جاده ترانزيتي تهران ساوه و با وسعتي معادل 22069324 متر […]

بهارستانه:نسيم شهر (اكبر آباد سابق) از توابع شهرستان رباط كريم در جنوب غربي استان تهران قرار گرفته و از شرق به شهرستان اسلامشهر و از غرب به شهرستان رباط كريم و از شمال به شهرستان شهريار و آزاد راه تهران ساوه و از جنوب به جاده ترانزيتي تهران ساوه و با وسعتي معادل 22069324 متر مربع قرار دارد. نسيم شهر تقريبا از سال 1353 پايه گذاريگرديد .و در تاريخ 13/7/1374 با تصويب هيئت محترم وزيراننسيم شهر داران شهر داري مستقل گرديد و در تاريخ 2/8/1378 طي مصوبه هيئت محترم وزيران نام اكبر آباد به ( نسيم شهر ) تغيير يافت.

محل فعلي نسيم شهر محل كاشت گندم و زراعت كشاورزان روستايوجه آباد بود كه در آن زمان بوسيله يك جاده خاكي به جاده اصلي ( تهران ساوه ) متصل ميشد . در سالهاي قبل از1353 هيج هياهويي در اين زمينها وجود نداشت. همه جا آرام بود و بي صدا ؛ فقط تعدادي كشاورز براي كاشت و برداشت در اين زمينها تردد ميكردند. از محلفعلي ساختمان شهر دارينسيم شهر به پايين زمينهاي اسماعيل آباد آغاز مي شد . در آن زمان در اين محل موتور خانه اي وجود داشت كه براي كشاورزي استفاده ميگرديد. و تا چند سال بعد از انقلاب نيز وجود داشت.

اولين كلنگ بناي نسيم شهر با آب همين موتور خانه و به دست فردي بنام اكبر حداد به زمين زده شد. يكي از اهالي وجه آبادمي گويد در آن زمان روزي از كنار آن موتور خانه در حال عبور بودم كه ديدم آقاي اكبر حداد در حال بردن آب و ساختن يك خانه گلي است. به او گفتم چه مي كني ؟ گفت در حال ساختنخانه هستم! گفتم چرا در اين بيابان ؟ او گفت صبر كن من اينجا را به يك شهر تبديل مي كنم! البته او خودش هم فكر نمي كرد روزي همانجا واقعا به شهري با جمعيتي حدود بيش از دويست و پنجاه هزار نفر تبديل شود ! جالب اينجاست بنيان گذار نسيم شهر هم اكنون در نسيم شهر سكونت ندارد !

كم كم يك خانه گلي تبديل به دو و سه و ……

پس از پيروزي انقلاب و نبودسيستمهاي نظارتي قوي نسيم شهر شروع به رشد كرد و در طول چند سال اوليه هزاران نفر را در خود جاي داد. بنا هاي بدون استاندارد هاي معمولي هر روز وشب ساخته مي شدند. بناهايي كه حتي بدون كندن پي و روي خاك ساحته شدند !؟

سيل مهاجرت به جهت سهولت در خريد زمين و ساخت آن به طرف اين منطقه سرازير گرديد. كمتر كسي به فكر ساخت يك بناي درست و اصولي بود . چيز ديگري كه در اين ميان فراموش شده بود ساخت مدرسهو فضاي آموزشي بود. به همين جهت دانش آموزان ساكن در نسيم شهر حتي دانش آموزان ابتدايي مجبور بودند براي تحصيل به روستاهاي همجوار مانند وجه آبادو اسماعيل آباد مراجعه نمايند. بههمين جهت ما مي بينيم كمبود فضاي آموزشي هم اكنون نيز در نسيم شهر به چشم مي خورد چون فضا هاي آموزشي متناسببا رشد جمعيت نبود. اگر يك نظر اجمالي به موقعيت فضاهاي آموزشي مستقر در نسيم شهر بيندازيم متوجه خواهيم شد كه مدارس با فواصل زياد از هم ساخته شده اند و اين مسئله نشان از ساخت وساز هاي بدون ضابطه بوده است. نسيم شهر متاسفانه يه علتهاي مختلف نتوانسته همراه عمر خودپيشرفت هم داشته باشد.

با نگاهي تحليلي به موقعيت ؛ مردمواستعداد هاي نهفته در اين شهر مي توان به اين نتيجه رسيد كه نسيم شهر كنوني مي توانست بهتر از اينها باشد. توسعه ؛ آباداني و شهر سازي و در مجموع چهره نسيم شهر در حد يك شهر نيست. اگر مديريت و برنامه ريزي صحيح در اركان نهاد هاي تصميم گير گذشته شهر همانند شوراي اسلامي ؛ شهرداري لحاظ مي شد وضع شهر واقعا بهتراز اينها بود. مردم شريف و نجيب نسيم شهر كه عده كثيري از آنها براي امرار معاش خود مجبورند اول صبح از شهر خارج شوند و در پايان روز مجددا به شهر برگردند استحقاق يك زندگي شرافتمندانه تري را دارند. اگر مسئولين تصميم گير گذشته ما بيشتر با مردم ارتباط داشتند و اگر مردم را در جريان عملكرئ هاي خود قرار مي دادند و اگر در تصميم گيريها نفع عامه مردم را در نظر مي گرفتند واقعا وضعيت شهر بهتر از اينها بود متا سفانه در نسيم شهر هركس دوست دارد راي ونظر خودش اعمال گردد. به همين خاطر نقد ها و نظر هاي دلسوزانه در ميان اين هياهو ها گمو بي اهميت ميگردد.

خوشبختانه در نسيم شهر استعدادها و پتانسيل هاي فراواني در زمينه هاي مختلف علمي وفرهنگي ورزشي نهفته است كه اگر مورد توجه قرار گيرند اين شهر آينده درخشاني خواهد داشت . در اين چند ساله اخير جوانان غيور و با استعداد اين شهر موفق شدند مقامهاي زيادي را در رشته هاي مختلف علميو ورزشيو فرهنگي در سطح شهرستان ؛ استان و كشور كسب نمايند. واقعا مسئولين ما در برنامه ريزيهاي خود چقدر براي مراحل علمي و ورزشي و فرهنگ ورفاه جوانان مايه گذاشته اند؟

وضعيت جغراميايي و مواصلاتي داخل شهر:

در اين زمينه نسيم شهر حالت يك شهر بسته را دارد. يعني مردم براي عبور و مرور و استفاده از وسايل نقليه برون شهري مجبورند از يك خيابان اصلي استفاده نمايند. واين امر براي عابران پياده و وسايل نقليه كه مجبورند از خيابان دوم و سوم ؛ آزادگان و چمران تردد نمايند مشكلات فراواني را بوجود مي آورد. متا سفانه براي تردد داخل شهر هنوز فكر اساسي نشده استو كساني كه از خيابان اصلي قصد رفتن به خيابانهاي . اول . دوم . . سوم. ازادگان و چمران را داشته باشند مجبور هستند با پاي پياده اين مسير ها را طي كنند و يا از وسيله هاي دربستي و آژانس استفاده نمايند. خيابانشهر هم كه اسم خيابان را دارد ولي بيشتر به بازارچه و قراضه فروشي شبيه است .عابران نمي دانند از كجاي خيابان عبور كنند ؟ از پياده رو كه پر است از اجناس و وسايل قراضه ! وسط خيابان كه محل عبور وسايل نقله است !. واقعا نمي شود براي اين معضل فكري كرد ؟ از بيان اين مشكلات قصد نداريم از كمبود ها و نقاط ضعف بگوييم چرا كه آنقدر مشكلات زياد است كه اگر كار مثبتي هم انجام مي شود به چشم نمي آيد.

رفع مشكلات و معضلات نسيم شهر به يك بسيج عمومي از طرف مسئولين و مردم نياز دارد چرا كه هر روز بر جمعيت اين شهر افزوده مي شود . وهم اكنون جمعيت دانش آموزي نسيم شهر چيزي حدود بيش از پنجاه هزار نفر مي باشد كه هدايت و كنترل اين جمعيت نياز يك برنامه ريزي ريشه اي دارد.

مردم متدين اين شهر روزي كه زمزمه اجراي قانون شورا ها در كشور آغاز شد خوشحال شدند وبا خود گفتند ديگر نبايد نگران بود چون از اين به بعد مردم خودشان مستقيما برامورات شهر دخالت و نظارت مي نمايند. و با همين اميد در زمان انتخابات شوراها همگي به پاي صندوقهاي راي رفتند و نمايندگان خود را انتخاب نمودند. اما مدتي نگذشت كه متوجه شدند كار خيلي هم بهتر نشده بلكه در جهاتي بد تر هم شده است .

آنها قبلا وقتي وارد شهر داري مي شدند بايد پشت يك در مي ايستادند وبا يك نفر صحبت ميكردند و انتظارات خود را متوجه يك نفر مي دانستند. اما حالا وقتي وارد شهرداري مي شومد بايد سراق هفت نفر بروند كه با خود شهردار ميشود هشت نفر ! هفت نفري كه قبل از انتخاب شدن حرفها را خوب مي شنيدند! ولي همينكه برمسند شورا تكيه زدند ديگر حرفها را نمي شنيدند!؟ گويي گوشها طور ديگري ياد گرفته بودند كه فقط بعضي حرفها را بشنوند و به آن عمل كنند ! و… و به همين خاطر بود كه وقتي وارد شهر داري مي شدي مشاهده ميكردي هرگوشه اي عده اي در حال صحبت كردن و گفتگو هستند!!

دوره اول شورا با تمام فراز و نشيب هايش به اتمام رسيد در حالي كه مردم پيشرفت قابل ملاحظه اي در شهر مشاهده نكردند !؟

در دوره دوم شورا ها هم مردم با اميد و آرزو هاي فراوان به پاي صندوقهاي راي رفتند و آراي خود را به صندوقها ريختند به اميد روزي كه نمايندگانشان در شوراي اسلامي شهر با تلاش و همت خودشان كاري كنند كارستان ! مردم راي دادند تا شاهد آباداني شهر وديارشان باشند. راي دادند تا كوچه پس كوچه هاي شهرشان از گند و كثافت نجات پيدا كند. راي دادند تا اعضاي شوراي آنها افتخاري باشند براي شهر و مردمشان ! آري مردم راي دادند تا هر جا سخن از شهروشورا مي شودسرشان را بالا بگيرند و بگويند اينها را ما انتخاب كرديم اينها الگوها ونمونه هاي شهرمان هستند! راي دادند تا ديگر جوانان شهرشان از خرابي و بد نامي شهرشان خجالت نكشند . راي دادند تا آنها اميني درستكار در بكار بستن همه امكانات مادي و معنوي براي آباداني شهر و محلشان باشند ! و منتظر بودند در اين دوره از شورا در شهر تحولات عظيمي ايجاد گردد و مشكلات مردم يكي پس از ديگري مرتفع گردد. ولي طولي نكشيد كه اعضاي شوراي اسلامي شهر به اتهامات مختلف دستگير و محاكمه شدند !!؟؟

وباز به قول معروف روز از نو وروزي از نو ! يك شهر پر از مشكلات ماند ويك شهر دار كه او هم از نبود بودجه و از بدهي هاي بجا مانده از زمان شورا مي نالد !؟ و به همين خاطر طرحهاي عمراني نسيم شهر به كندي پيش مي رود و در واقع اين مروم هستند كه بايد باز با سختي ها دست و پنجه نرم كنند . تا كي ؟؟؟…

منبع:نسیم شهرنیوز

/پایان خبر/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.