وزیر کشور با پیش بینی توطئه‌ها و نقشه‌های احتمالی دشمن برای گمراهی دانش اموزان و دانشجویان، تدابیری را اندیشید که این پیش بینی به سرعت به واقعیت بدل شد.