فرماندار شهرستان بهارستان گفت: در شرایط فعلی به دلیل ناپایداری و شکننده بودن وضعیت کرونایی شهرستان مخالف بازگشایی مدارس هستیم.