عضو شورای اسلامی شهرصالحیه:

عضو شورای اسلامی شهرصالحیه گفت: برنامه‌های متعددی در راستای تعریض مسیرهای دسترس و اصلی شهر در دستور کار قرار دارد که تملک و پاکسازی پلاک‌های معارض جزو موارد اصلی آن می باشد.