معاون فنی و عمرانی شهرداری شهرگلستان:

معاون فنی و عمرانی شهرداری شهرگلستان گفت: به منظور بهبود استحکام سازه، روش‌های مختلف شمع گذاری برای پروژه سه راهی آدران بررسی می شود.

اندکی تفکر؛

این دسته از افراد معمولاً ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻪ! ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، و ﺷﺎﯾﺪ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺘﺮﺍﺷﯿﻢ و ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺧﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ، ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺸﯿﻊ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻧﮑﻨﯿﻢ.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان:

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری بهارستان گفت: نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و عطاری‌ها امری ضروری و لازم است، و می بایست به شکل متداوم انجام شود.